دو چـشمــان سیـاه ات کـرد اسیـرم

 دل از تـو گـر بـگـیــرم زود بـمیـرم

 هـمان عـهـد که با تـو بستـه کـردم

 نـبـاشـد دل شـکـستـن در ضـمیـرم

+ نوشته شده توسط فرشته کمال در 21 May 2014 و ساعت 0:21 |
 

زن انسان است
نه مال ،عیال ،کوچ و عاجزه
مانند توعضو خانواده و جامعه
 دختر ، خواهر، همسر
وبالاخره مادر کسی
 
نیم پیکر دیارمن !
روند انتخابات سنگ محک ایست
برای آزمایش چهار بهترین ها
 درزنده گی ات
آری
آیا بزرگوار پدرت ،
محترم برادرت
 گرامی شوهرت
 آنکه مکیده شیره ء جانت همان پسر
 موجودیت ترادرکنارشان  حس میکنند؟
دوشادوش تو
برای تعیین سرنوشت  این کشور گام بر می دارد؟
ویا از وجود پر فیض تو
 چشم میپوشند؟
و از دیده ، ایشان
صفا کارو آشپزبیش نیستی
که بشویی ،
و بپزی.....
همین است سهم تو از زنده گی ؟؟؟

خواهرم !
ذایقه ونمک  زنده گی
در دستهای توست
شور کن شامی را
 که شب های تارو ظلمانی اش
تنها از برای توست
برخیز!
گام بردار میتن و استوار
در هر عرصه زنده گی
که رای دادن حق معدنی توست !
 
 
+ نوشته شده توسط فرشته کمال در 10 Apr 2014 و ساعت 13:41 |
 

انگشت آبي
 
خواهري نازم !
بنگر سوی دستان پر مهرت
                 امروز انگشت شهادت تو
                                         گواهي بر آن هست
                                                که تو يك انسان آزاد هستي
                                                                   و حق داري راي بدهي ؟
من  نه و نخیر  را
          نمی پذیرم ...
                    ای همدل من
                               تو هم نپذیر

برو در این پروسه  اشتراک کن
                             و راي ات استعمال كن
كه انگشت تو
           انگشت من
                     انگشت اين
                                 انگشت آن
                                         انگشت او

اين پنج انگشت
              يك مشت هست!
                           پولادین و محكم
                                   بردهن دشمنان ما
                                                بردهن دشمنان ما

+ نوشته شده توسط فرشته کمال در 10 Apr 2014 و ساعت 13:0 |
 

 

دوستان خوبم!
 هديه كوچك ام را در اين روز بزرگ پذيرا شويد .

تاجيك
من زان خودم
(لفظ دری) زبان مادری من است
سر زمین اصلی من خراسان
عدهء حرف ( ی) را درآن ندیده مینگرند
(در)میخوانند و بیهوده خشمگین میکوبند
کبک دری وطنم نام آور است...

دربار رسم نهفته در دل تاریخ
و من بالبخند(خوش آمدی) به استقبالت می آیم .
مهمان نوازی درمن ریشه دارد
لا لایی مادرم نوازشگر گوش های من است
شاید تو آنرا نیا موخته ای

 
+ نوشته شده توسط فرشته کمال در 21 Feb 2014 و ساعت 17:22 |
 

 

اگـراشـکــم شــود درمـان دردم

بـگـیریـم در کـنار آهـی سـردم

نـفـس در سینه می پیـچـد برایت

میــان مرگ و زیستـن در نبـردم

 

       ********

+ نوشته شده توسط فرشته کمال در 15 Dec 2013 و ساعت 23:46 |
 

 

       

 

فریاد

 ای یـار کاش بشنوی دمـی فـریادم

 کـه فراقـت بسوخـت آخـر بنیـادم

 شاد زی ای عـزیـز مـن تا قـیامت

 فــرامـوش کـن مـیـروی از یـادم

 

            *******

                                  

 

+ نوشته شده توسط فرشته کمال در 8 Dec 2013 و ساعت 16:37 |

 (هنوز آدمیت نمرده است)
هر که را بردیده جا د ادم اشکی شد بمن
عا قبت  بر رویم چکید
و
برسرم چوباران باريد .
چو ژاله بر فرقم ریخت
 مثل رعد غرید
همچون الماسک بر قلبم زد
 چون ابر تيره
لطف خورشید را مانعم شد
اما....
هيچ گاهي
چون ماه مهر بان آسمان بر من ندرخشید
 چون سو سوی ستاره گان مرا نزدش نخواست
هــــر گز......
چون آفتاب بر قله هاي سرد دلم نتابيد.
ديگر  مرا بس است...ولی باور دارم که
آدمیت نمرده است.
فرشته كمال

 

+ نوشته شده توسط فرشته کمال در 8 Dec 2013 و ساعت 16:23 |
 

در قاب چشمانم  ديرينه چه تصويراست
در قید قلم یارب تقدیر چه تحريراست؟
من عاشق تو گشتم تو عشق  دگر داری
شاید که بساط عشق در قسمت تقديراست .

+ نوشته شده توسط فرشته کمال در 8 Dec 2013 و ساعت 16:14 |


Powered By
BLOGFA.COM